Administratorem Twoich danych osobowych są:
Zamojska Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Jana Kilińskiego 82.
Kontakt – listowny Zamojska Energia Sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 82, 22-400 Zamość
• przez e-mail: biuro@zamojskaenergia.pl.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
przedstawienia ofert na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”)
zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia marketingu bezpośredniego usług własnych administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług w celu w jakim wyraziłeś na to zgodę tj. skontaktowania się z Tobą lub udzielenia Ci informacji w związku z wysłaniem formularza kontaktowego – w przypadku wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
upoważnieni współpracownicy administratora danych usługodawcy, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne, podatkowe lub księgowe, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi logistyczne i kurierskie oraz ich upoważnieni pracownicy/współpracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez administratora danych usług

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Twoje dane osobowe będą przechowywane:
przez okres ważności oferty do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie dobrowolnej zgody, dane będą przechowywane do momentu, gdy wycofasz udzieloną zgodę

ZASADY GROMADZENIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest konieczne dla:
otrzymywania ofert lub marketingu usług oferowanych przez administratora, a konsekwencją niepodania Twoich danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu usług zawarcia i wykonania umowy zawartej z administratorem, a konsekwencją niepodania Twoich danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Ci prawo:
dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
Informacja o plikach cookies skierowana jest do użytkowników korzystających ze strony internetowej https://zamojskaenergia.pl/ (zwanej dalej „Stroną Internetową”).
Administratorem cookies jest:
Zamojska Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Jana Kilińskiego 82.
Kontakt – listowny Zamojska Energia Sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 82, 22-400 Zamość
• przez e-mail: biuro@zamojskaenergia.pl.
Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) lub system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Usługodawca wykorzystuje w celu:
prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej, monitorowania stanu sesji, dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Rozpoczynając korzystanie ze Strony Internetowej bez zmian ustawień urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zapobiegający otrzymywaniu plików cookies, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików cookies, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia w celu zapewnienia poprawnego działania Strony Internetowej i realizację dalszych celów ich zastosowania. Pliki cookies mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika zarówno przez Stronę Internetową, jak i powiązane ze Stroną Internetową systemy innych podmiotów.
Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej biuro@zamojskaenergia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.